Thick Fleece Blanket 45x 65 cm, 70 x 100cm, 100x 150cm, 120x 200cm, 150x 200cm, 180x 200cm, 200x 230cm are the sizes The colors are: Fenhan, QianHuise, Kaqise, Junlvse, Mibaise, Shenka, Yanxunzi, Yuse, Yanxunlan, Heihui, Shenlan, Qianshuilan, Doushahon, Molvse, Kafei


$35 
  • Shipping: